Powered by

Powered by

dinsdag 4 oktober 2016

Eindrapportage pilot & RiverGuide blijft

In de zomer hebben we de enquête voor de RiverGuide pilot uitgezet. Op basis van de feedback uit de enquête en de feedback verzamelt gedurende de pilot is een evaluatierapport opgesteld en zijn nog enkele aanvullingen en verbeteringen in de app gerealiseerd. De belofte was om de resultaten met eenieder te delen, het evaluatierapport is hier te downloaden

RiverGuide blijft!

Diverse vaarwegbeheerders, autoriteiten en belangenorganisaties hebben aangegeven verder te willen met RiverGuide. De aankomende periode worden de gesprekken gevoerd over de concrete invulling hiervan. Zodra hier meer duidelijk is zullen we ons direct weer melden om onze dialoog voort te zetten. Tot die tijd wordt RiverGuide door Teqplay ondersteunt en in de lucht gehouden.

dinsdag 13 september 2016

Riverguide update


Vandaag gaat de nieuwe update voor Riverguide live, met daarin een aantal nieuwe updates en verbeteringen. Wat allereerst opvalt zijn de visuele verbeteringen. Op basis van uw feedback hebben we gekozen om de dagversie als standaard te tonen, en de nachtversie als alternatief aan te bieden. Ook is er in de layout van de route elementen het nodige ge-restyled.

Omdat er meerdere informatiebronnen op de kaart bij zijn gekomen, kunnen op de kaart zelf meteen nu de verschillende kaartlagen aan- en uitgezet worden. Nieuwe mogelijkheden zijn:

 • De actuele en verwachtte stromingsinformatie rondom Rotterdam met kleuren en pijlen op de kaart getoond zodat er snel inzicht verkregen kan worden in stroming en het juiste moment om de stroming te benutten
 • De locaties van auto afzetplaatsen en drinkwaterpunten worden op de kaart getoond
 • De mogelijkheid om te zoeken naar een passende en beschikbare openbare ligplaatsen in de buurt op basis van lengte, breedte en het aantal gevoerde kegels. Nieuw is hier ook dat dit niet alleen meer in Rotterdam werkt, maar dat ook de haven van Amsterdam is toegevoegd.
 • Juistheid van AIS informatie: De AIS informatie zoals deze door anderen ontvangen wordt kan in de app getoond worden. Daarnaast komen er ook meldingen in de navigatiebalk als u vergeet de status ‘moored’ of ‘Under way using engine’ aan te passen bij het aan- of afmeren. Ook wordt u hier genotificeerd als de lengte of breedte ingevoerd in Riverguide afwijkt van de informatie in de AIS.

Al met al een mooie stap voorwaarts, tenminste dat denken wij, maar we zijn natuurlijk erg benieuwd wat u daarvan denkt. Zijn we drinkwaterpunten of auto afzetplaatsen vergeten? Is er een uitbreiding die we toch echt nog zouden moeten maken? Werkt het zoeken naar een beschikbare ligplaats zoals verwacht? We horen ook nu weer graag feed-back via alle mogelijke kanalen: de Whatsapp groep, directe Whatsapp berichten, E-mail of telefoon.

vrijdag 29 juli 2016

Met RiverGuide de zomer door …

De enquête is verwerkt; het verslag is geschreven en wordt begin september besproken met BLN en met diverse vaarwegbeheerders. In de vorige blog-post schreven we dat er als toegift een aantal kleine nieuwe functionaliteiten door Teqplay en het havenbedrijf voor RiverGuide worden ontwikkeld. De feedback uit de pilot is hier het uitgangspunt geweest. En uiteraard is er ook gekeken in hoeverre de nieuwe functionaliteit bijdraagt aan het gebruiksgemak voor de schipper en wat de bijdrage is aan de veiligheid.
En wat gaat het dan worden?
 1. Informatie over drinkwater punten en auto afzetplaatsen: De vraag was om in RiverGuide ook inzicht te geven waar drinkwater en auto afzetplaatsen zich langs de route bevinden. Deze gaan we oppakken.
 2. Actuele en verwachtte stromingsinformatie als laag op de kaart opnemen: Binnen Rijkswaterstaat is er gedetailleerde stromingsinformatie beschikbaar die op de kaart getoond wordt. Deze weergave geeft overzicht en snel inzicht over de stroming in een gebied. Wij gaan deze informatie voor Rotterdam en een aantal andere locaties in Nederland in de app opnemen.
 3. Zoeken naar een passende ligplaats in de buurt: RiverGuide toont al de detailinformatie over ligplaatsen en de bezetting in de Rotterdamse Haven. Hier gaan we een functie aan toevoegen om direct in een gebied een geschikte ligplaats te kunnen vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met maten, bezetting en kegels.
 4. Feedback over juistheid informatie in mijn AIS transponder: De kwaliteit van het uitgezonden AIS-signaal is belangrijk voor de veiligheid. Op een aantal plekken is inmiddels een verplichting ingevoerd en de handhaving op juist gebruik vindt ook al plaats. RiverGuide geeft feedback aan de schipper over het uitgezonden signaal en waar mogelijk of het juist is. Denk hierbij aan een controle van de maten en de AIS status.

Kortom wij zijn de rest van de zomer weer aan de slag, we verwachten half augustus de eerste resultaten met jullie te kunnen delen.

dinsdag 5 juli 2016

Klaar!


De pilot met RiverGuide zit erop. Het havenbedrijf Rotterdam en Teqplay bedanken alle deelnemers aan de pilot voor het gebruik en het actief geven van feedback. Zowel het gebruik als de feedback heeft hele waardevolle inzichten opgeleverd. Een mooi voorbeeld van co-creatie met de schippersgemeenschap. De afgelopen periode hebben we ook een enquête uitgezet. Op basis van de eerste batch resultaten hebben we vastgesteld dat zowel schippers als havenautoriteiten waarde inzien van een dergelijke de app.

En wat zijn de bevindingen?
Op dit moment zoeken we nog actief naar de laatste extra feedback van de schippers. Op basis hiervan wordt een kort verslag opgesteld. Dit verslag zal worden gedeeld met de deelnemende schippers en BLN Schuttevaer. We verwachten dit medio augustus te kunnen delen.

En dan?
De aankomende periode gaan de vaarwegbeheerders, autoriteiten en Teqplay in gesprek om te kijken hoe we een vervolg kunnen organiseren. Hierbij kijken we naar de waarde voor de verschillende partijen en hoe we op duurzame wijze met elkaar kunnen innoveren voor vlotte en veilige binnenvaart. Hierbij wordt dan ook bepaald met welke inhoudelijke onderwerpen we een volgende stap gaan zetten.

Blijft de app het doen?
Ja! De app blijft het doen. Teqplay en het Havenbedrijf Rotterdam houden de app de aankomende maanden operationeel. De getoonde data blijven we verzamelen en bundelen, en we zijn bereikbaar voor vragen. Maar dat is nog niet alles; op basis van feedback en de enquête worden nog een aantal extra functionaliteiten ontwikkeld. De keuze wordt de aankomende weken gemaakt; dus als u de enquête nog niet heeft ingevuld is dit uw laatste kans.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage …

dinsdag 19 april 2016

Volle kracht vooruit …

De pilot loopt nu twee weken en we hebben zo’n 70 deelnemers. Hadden we bij de start nog alleen de Android en de web-versie; deze week is ook de IOS-app gereleased. Goed nieuws voor de Apple-gebruikers en ook voor de pilot, nog meer reacties en feedback. Wat werkt goed, wat moet anders en wat kan beter? Leren hoe we samen een slimmere en veiligere binnenvaart kunnen realiseren; daar gaan we voor.

Feedback per WhatsApp

Feedback verzamelen en leren met een WhatsApp groep samen met de binnenvaart, nou dat hebben we geweten! De eerste nacht bleef de feedback ook tijdens onze nachtrust binnen komen; en hoe zet je dat dan uit, en gaat je wekker dan nog wel af?

Welke feedback?

En er is veel waardevolle feedback opgehaald, een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen:
 • De bundeling van diverse relevante informatie over de reis wordt positief beoordeeld; de overlap met bestaande systemen en functionaliteit is ook vaker benoemd.
 • Routeplanning; met de feedback zijn een aantal onvolkomenheden uit de routeplanner gehaald. Ook blijkt de app het in het buitenland redelijk te functioneren, dit was niet de primaire scope.
 • Ligplaatsen: het tonen van de ligplaatsen, inclusief de bezetting wordt als zeer waardevol ervaren. Waardevolle suggesties zijn gedaan om selectie via de kaart mogelijk te maken en om alleen beschikbare ligplaatsen in de buurt te tonen.
 • Een aantal schippers vond de kaart te donker; de app is/wordt uitgebreid met een dag / nacht modus.

Niet alleen de schippers tonen interesse in de pilot, ook vanuit de vaarwegbeheerders is er belangstelling om nog meer informatie op deze wijze voor schippers beschikbaar te maken. Wij kijken uit naar het vervolg van de pilot met nog meer nieuwe ideeën en feedback!

woensdag 6 april 2016

Riverguide: uit de startblokken

Ready, steady, .... we gaan vandaag uit de startblokken, de Riverguide is beschikbaar voor de gehele pilot-groep. De app voor de slimme en veilige binnenvaart, gemaakt voor en in samenwerking met schippers.

In de afgelopen twee weken hebben we feedback opgehaald bij een kleine en actieve groep. Op basis van de feedback is app voor de Riverguide pilot nog uitgebreid. Een kleine selectie van de uitbreidingen en verbeteringen:

 • Invoeren profiel van schip met lengte, breedte (tonen van alleen mogelijke routes
 • Ligplaatsen inclusief bezetting (Rotterdam) weergeven op de kaart
 • Getijde informatie is beschikbaar op de route en op de kaart
 • Kilometerraai wordt getoond op de route
 • VHF sectoren ook zichtbaar op de route

Een aantal hele mooie aanvullingen. Kortom de basis voor prachtige start voor RiverGuide en voor innovatie en veiligheid in de binnenvaart!

De aankomende twee maanden is de Riverguide app als pilot beschikbaar. Doel is te bepalen wat de bijdrage is en hoe we (in de samenwerking) de binnenvaart nog veiliger en slimmer kunnen maken. Wij zien uit naar deze pilot en de reacties van de schippers.

... Go!

zondag 20 maart 2016

Riverguide: de eerste feedback

Het is zover, de eerste versie van de Riverguide is getest door een selecte groep van zes binnenvaartschippers. De app voor de slimme en veilige binnenvaart is het resultaat van de dialoog van het Havenbedrijf Rotterdam met de binnenvaart over de behoeftes, zie ook de eerdere blogs.

Dinsdagmiddag 18 maart werden de eerste accounts aangemaakt, en woensdagmiddag was de eerste constructieve feedback al binnen.  De feedback was positief; de app deed wat er werd verwacht en hier en daar enkele kleine onvolkomenheden werden gemeld. 

De potentie van de app wordt zeker gezien. En ook  mooi om te zien dat als de schippers zelf de app testen voor de pilot dat er direct nieuwe vragen en ideeën ontstaan om de binnenvaart nog veiliger en slimmer te maken. 

De eerste feedback wordt nu verwerkt en de nieuwe ideeën worden samen met het havenbedrijf van Rotterdam geprioriteerd. De kleine verbeteringen worden direct doorgevoerd, waarna de pilot breder wordt uitgerold.

En dat de binnenvaart enthousiast is blijkt ook uit de oproep van de Koninklijke BLN-Schuttevaar. De oproep voor de pilot onder de leden en onder de jong-BLN leden leverde een hoge response. Op dit moment hebben we  al 55 schippers voor de pilot. Kortom, een prachtige start voor RiverGuide en voor innovatie en veiligheid in de binnenvaart!

woensdag 24 februari 2016

River-Guide: een gesprek met koninklijke BLN-Schuttevaar


Met de resultaten uit de workshops en de input uit de bezoeken bij de schippers zijn we de afgelopen periode hard aan de slag gegaan. De app ontwikkelen; alle data verzamelen om de routes te kunnen plannen. Maar ook alle informatie over bijvoorbeeld bruggen en sluizen en de openingstijden en alles wat we onderweg nog meer kunnen tegenkomen. Alles zit nu in de eerste versie in de app.

Tijd om de pilot concreet op de rit te gaan zetten. Om dit te doen zijn we in gesprek gegaan met de Koninklijke BLN-Schuttevaar. Nadat we onze ambities met betrekking tot veiligheid en zeker ook onze aanpak uit de doeken hadden gedaan hebben we een eerste werkende versie gedemonstreerd aan Leny van Toorenburg. Ze was zichtbaar blij met alle informatie die zo praktisch bij elkaar in de app komt. Dat dit van waarde is voor de schippers en voor de veiligheid; daar had ze wel vertrouwen in.

Maar uiteraard; de "proof of the pudding is in the eating", en daar gaan we samen mee aan de slag. Afgesproken is de aankomende periode actief deelnemers te gaan werven voor de pilot die begin april van start zal gaan. Hierbij zal ook aansluiting gezocht worden met jong-BLN, de ledengroep met o.a. jonge, ambitieuze ondernemers van Koninklijke BLN-Schuttevaer; bij uitstek geschikt om de app te testen.

We zetten koers naar een succesvolle pilot.

maandag 25 januari 2016

Wallers aan boord

In de maand januari zijn we uit de startblokken geschoten. Op bezoek bij de binnenvaart; op het schip aan de terminal terwijl de containers worden geladen en gelost. Een mooi moment om in gesprek te gaan en een gevoel te krijgen wat er allemaal zoal speelt.  Wat moet er gebeuren in de voorbereiding voor een reis, wat is er allemaal aan apparatuur in de stuurhut, met wie is er contact, wat gaat makkelijk en wat kost moeite. En belangrijker wat gebeurt er allemaal als je aan het varen bent.
De eerste ontwerpen zijn gemaakt met de workshop als input. We leggen deze voor aan onze gastheren en vrouwen. De start van een levendige discussie; de ontwerpen triggeren het gesprek over wat er allemaal te zien moet zijn. In de dialoog merken we dat er als snel weer teveel informatie wordt getoond. Wat heb je wanneer nodig; wat moet je weg laten.


Extra beeldschermen worden op termijn als minder wenselijk ervaren; het liefst dus een vast onderdeel in de stuurhut. Maar bij de bezoeken aan schippers en presentatie van het ontwerp op een groot scherm blijkt er vaak geen ruimte over te zijn op de vaste schermen in de stuurhut. Integratie met ECDIS systemen is onderzocht, maar niet haalbaar voor de pilot. Daarom zal er toch ontwikkeld worden voor op een kleiner scherm zodat tijdens de pilot een mobiele telefoon, tablet of laptop scherm gebruikt kan worden.
De kernbevindingen voor de te ontwikkelen app zijn:


 • biedt helder inzicht in de route en de relevante passages en objecten
 • laat actuele en statische informatie op de route zien en over de diverse objecten
 • geef inzicht in de actuele situatie over de hydrometeo op de route
 • presenteer de informatie zo summier mogelijk in overzicht; geef mogelijkheid in te zoomen
 • notificaties zijn welkom; mits niet overvloedig en door schipper zelf in te regelen


Met deze input kunnen we aan de slag, en we kunnen niet anders zeggen dan dat de bezoeken indruk hebben gemaakt en zeer waardevol zijn.

De wallers zijn weer van boord